การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ และตอบแบบสารวจการพัฒนาศูนย์ข้อมูล

ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓๐ อาคารแคททาวเวอร์ (CAT Tower) เลขที่ ๗๒ ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุม :

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแบบสอบถาม :

เอกสารอ้างอิง :

วีดีโอการบรรยาย :

แบบสำรวจการจำแนกประเภทข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (ปี 2558)


เอกสารดาวน์โหลด :